Odhal sílu svých slov!

FAQ

Základní údaje

Co je to "Prezentiáda?"

Prezentiáda 2019 je již desátý ročník soutěže v prezentačních dovednostech. Zúčastnit se mohou až čtyři dvou nebo tříčlenné týmy z každé střední, základní školy či gymnázia z České republiky i Slovenska.

Proč soutěž v prezentování?

Vedle samotných vědomostí jsou dnes pro studenty stejně důležité i prezentační a komunikační dovednosti, a to nejen po dobu jejich studia, ale i v jejich budoucím zaměstnání. Právě Prezentiáda tyto vlastnosti pomáhá zdokonalovat. Soutěž je pro každého, kdo má odvahu vystoupit před porotou a posluchači a prezentovat své myšlenky a názory k vybranému tématu. Tím, že se jedná o týmovou soutěž, se účastníci učí také spolupráci se svými spolužáky.

Proč soutěž pořádáte?

Naším mottem je Hra školou. Chceme rozvíjet schopnosti studentů tak, jak současný školní systém neumožňuje. Cíleným, hravým a zároveň užitečným způsobem. Dále také chceme realizovat něco, co má smysl a co může pomoci ostatním. Náš tým je složený převážně ze středoškoláků a vysokoškoláků, kteří nechtějí jen sedět doma. Prezentiádu tedy organizují studenti pro studenty!

Kdo vyhrává?

Samozřejmě ten nejlepší tým. Soutěžící jsou v každém krajském kole hodnoceni odbornou porotou. Ta sleduje a hodnotí 6 faktorů: (1) non/verbální projev, (2) vizuální zpracování, (3) zpracování zvoleného tématu, (4) týmovou spolupráci, (5) schopnost reakce na dotazy poroty a (6) schopnost improvizace. Faktory jsou seřazeny dle důležitosti a maximálně může tým získat 100 bodů. K vítězství tedy nestačí mít v týmu jednoho dobrého řečníka. Stejně tak krásně vypadající prezentace není zárukou vítězství, pokud budou studenti špatně vystupovat. Prezentace nesmí být nudná. Soutěžící, kteří dokáží nejlépe skloubit všechny hodnocené faktory, postoupí do finále.

Jaká jsou základní pravidla soutěže?

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: (1) Kategorie A pro vyšší stupeň základních škol a příslušné ročníky víceletých gymnázií, (2) Kategorie B pro střední školy a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Prezentovat lze v češtině i slovenštině.

Základní herní jednotkou soutěže je školní tým, který se skládá ze dvou nebo tří studentů pod vedením vyučujícího. Výběr členů záleží čistě na škole či na studentech. Každá škola může nominovat čtyři týmy. Cesta k vítězství je rozdělena do tří částí (1) nominačního, (2) krajského a (3) finálového klání. Pro nominační a krajská kola si soutěžní týmy mohou vybírat z následujících témat: Kategorie A (1) Práce snů a (2) Technologie nás sbližují, pro Kategorii B (1) Droga dnešní doby a (2) Co nám doma neřekli. Finálová témata budou uveřejněna až po skončení krajských kol.

Čím je soutěž zajímavá pro studenty?

Studenti si osvojí a rozvinou dovednosti, které jsou v dnešní společnosti důležité pro úspěch: sebevědomě vystupovat, prezentovat své myšlenky a práci. Zároveň se studenti naučí pracovat ve skupinách a s programy PowerPoint a Prezi. Důležité přitom je, že si tyto schopnosti osvojí hravou formou.

Čím je soutěž zajímavá pro školy?

Soutěžící mají na Prezentiádě prostor pro vyjádření svých vlastních názorů na svět i na školství a jejich školu samotnou. Učitelé tak mají možnost své studenty blíže poznat a získat od nich kýženou zpětnou vazbu. Soutěž také může studenty motivovat, aby se aktivně začali zajímat o dění v jejich škole nebo se dokonce sami aktivně zapojili do rozvoje své školy.

O nás

Kdo to pořádá?

Spolek Student Cyber Games. Za tímto názvem je schováno více než padesát středoškolských a vysokoškolských studentů. V týmu máme různé pozice: například koordinátor, grafik, IT specialista, vedoucí logistiky, právník... Získáváme tak cenné zkušenosti v různých oborech. Není snadné tým koordinovat, protože jeho členové žijí na opačných koncích republiky. Všechny ale spojuje virtuální síť a motivace uspořádat něco zábavného a přínosného pro naše vrstevníky. Prezentiáda není naším prvním projektem. Už máme za sebou jedenáct ročníků celorepublikových turnajů v piškvorkách.

Jak a kdy vznikl nápad uspořádat Prezentiádu?

První nápady na soutěž podobného formátu se datují přibližně do roku 2009, kdy bylo rozhodnuto o pořádání prvního ročníku, který se uskutečnil v roce 2010. Letos se tedy bude konat již desátý ročník Prezentiády!

Kolik se zúčastní hráčů?

Očekáváme postup více než 400 týmů (až 1200 studentů) do krajských kol. Do finále se pak dostane celkem 18 týmů z každé kategorie.

Kolik studentů se v loňském roce zúčastnilo soutěže?

Do loňského ročníku se přihlásilo 1025 studentů, kteří utvořili 373 týmů. Věříme, že letos opět počet účastníků stoupne.

Jak to vlastně celé funguje z pohledu hráče?

Studenti sestaví dvou nebo tříčlenný tým a vytvoří prezentaci o jednom ze zadaných témat. Vyplní elektronickou přihlášku a svou soutěžní prezentaci nahrají na společné uložiště. Odborná porota poté vybere týmy, které postoupí do krajských kol. Zde již týmy vystoupí před porotou a publikem. Na samotné prezentování je stanoven časový limit 7-10 minut, poté následují dotazy porotců a posluchačů. Z každého turnaje postoupí vítězný tým do dvoudenního Grandfinále, které se bude konat na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Z každé kategorie však vybereme na finále ještě tzv. „divokou kartu“ z druhých míst v obou kategoriích.

Kdo je „odborná porota“?

V každém kraji jsou soutěžící hodnoceni jinou odbornou porotou. Porota má většinou pět členů a skládá se z: představitele kraje, vysokoškolských pedagogů se zaměřením na marketing, rétoriku a podobné obory, zástupce pořadatelské školy, zástupce pořadatelů z SCG a zástupce z řad partnerů.

Kam se nahrávají prezentace?

Odkaz na společné uložiště naleznete na webu Prezentiády společně s podrobným návodem, jak prezentaci nahrát.

Důležitá data

Co na to vlastně říkají učitelé?

Učitelům se celý nápad moc líbí. Soutěžícím pomáhají s tvorbou prezentací a na některých školách sami od sebe pořádají školní kola, aby do ostrých soubojů mohli poslat jen ty nejlepší prezentiádníky.

Otázky z bojiště

Kdo zodpovídá za průběh turnaje na místě?

Krajský koordinátor.

Na čem se bude prezentovat?

Jsou povolené formáty ppt, pptx, pdf, pez a odt. Prezentovat se bude na PC stanicích pořadatelských škol a je možné, že některé formáty nebudou na školních počítačích spustitelné, proto doporučujeme přichystat si alespoň dva formáty, čím více, tím lépe.

V kolik hodin soutěž začne a skončí?

Začátek soutěže je v rozmezí 8:30 až 9:30. Konec se bude lišit podle počtu soutěžících. V plně obsazených krajích to bude přibližně v 13:00. Nejkratší turnaje by měly být skončeny do 11:00.

Kdo bude uklízet?

Pořadatelé s pomocníky ze školy a studenti - soutěžící samotní.

Kdo se bude starat o ty, co zrovna neprezentují?

Soutěžící, kteří právě neprezentují, jsou v publiku a mohou svým soupeřům klást dotazy po skončení prezentace, ovšem jen v rámci fair-play.

Kdo studenty pustí do školy a ze školy?

Zajištění pohybu soutěžících po škole probíhá ve spolupráci krajského koordinátora a pořadatelské školy, a to v různé míře. Od osobního vyzvednutí u vchodu do budovy až po směrové cedule.

Kdo dohlédne na to, aby soutěžící nedělali nepořádek na chodbě?

Krajský koordinátor upozorní hráče, že se nemohou jen tak pohybovat po škole a mimo školu, ale jen ve vyhrazených herních a odpočinkových prostorech. Porušení znamená napomenutí či v horším případě vyloučení soutěžícího z turnaje.

Kdo zodpovídá za to, když se něco rozbije?

Hráči sami.

Kdo zodpovídá za nezletilé hráče?

Jejich zodpovědné osoby.

Účastní se náhradníci soutěže?

Ne, náhradníci se do soutěže aktivně zapojí pouze v případě, kdy se některý z členů týmu nemůže osobně turnaje zúčastnit. Například z důvodu nemoci. Pokud se krajského turnaje účastní náhradník, chybějící člen ztrácí svou pozici. Pokud tým s náhradníkem postoupí do finále, náhradník se účastní i finálového kola.

O finále

Kdy a kde bude finále?

Finále se bude konat 25. – 26. 4. 2019 v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. První den prezentují finalisté kategorie A, týmy z kategorie B budou první den vytvářet prezentace na zadaná témata, ve druhém dni svou práci předvedou.

Kolik týmů postupuje do finále?

Z každého ze čtrnácti krajů České republiky postupuje jeden tým, ze Slovenska postupují týmy čtyři, a to v obou kategoriích. Posledními postupujícími týmy jsou tzv. Divoké karty. Odborná porota vybere nejlepší prezentaci ze všech týmů, které se v krajských kolech umístily na druhém místě. Pokud se tedy umístíte jako druzí, ještě stále máte šanci na postup do finále. V minulých ročnících Divoké karty nejednou získaly celkové vítězství.

Otázky soutěžících

Kdy půjdeme na řadu?

Pořadí se bude losovat v průběhu turnaje tak, aby všechny týmy měly přibližně stejný čas na přípravu.

Jaký je časový limit?

Na prezentaci budete mít 7-10 minut, do kterých se počítá celé vaše vystoupení od okamžiku, kdy dáte signál pořadateli. Za nedodržení časového intervalu oběma směry o každých započatých 10 vteřin budete penalizováni jedním trestným bodem. Následná diskuze a otázky poroty se do celkového času nezapočítávají.

Jak budeme vědět, že se nám blíží konec časového limitu?

Pokud v místnosti nebudou hodiny, organizátor podle domluvy naznačí, že se blíží konec vašeho času.

Kolik postupuje týmů do finále?

Do finále postupuje z každého krajského kola v každé kategorii pouze ten nejlepší tým, výjimkou je jedna Divoká karta v každé kategorii.

Co se bude hodnotit?

Musíme se dívat na všechny prezentace?

To samozřejmě nemusíte. Můžete se po předchozí domluvě s organizátorem vzdálit z prezentovací místnosti. Když ale budete v místnosti, musíte se vždy chovat tiše, abyste nerušili právě vystupující tým.

Co můžeme dělat, když máme před nebo již po prezentaci?

Aby se zajistilo, že každý tým bude mít na přípravu přibližně stejný čas, bude se vždy na začátku prezentace každého z týmů losovat následující tým. Proto je důležité, aby týmy, které doposud neprezentovaly, byly v prezentační místnosti. Týmy, které již odprezentovaly, mohou buď sledovat výkony následujících týmů, nebo mohou opustit místnost a odpočinout si.

Platí se startovné?

Ano, startovné ve výši 200 Kč nebo 8€ za tým uhradíte organizátorovi před začátkem turnaje. Startovné pro týmy z pořadatelské školy činí 100 Kč nebo 4€. Startovné slouží k pokrytí organizačních nákladů a platí jej pouze týmy, které postoupily do krajských kol.

Kde najdeme výsledky a fotografie ze soutěže?

Výsledky a fotografie budou zveřejněny ještě v den soutěže na webových stránkách www.prezentiada.cz a na facebookové stránce Prezentiády.

Co se bude dít dál po krajských kolech?

Vítězný tým bude muset počkat do 13. dubna, kdy postupující týmy z kategorie A obdrží zadání finálové prezentace a týmy z kategorie B obdrží zadání úkolu, který odevzdají při příjezdu na finále a jehož hodnocení se promítne do celkového bodového zisku každého týmu. Témata pro finálové prezentace obdrží týmy z kategorie B až v Brně a prezentaci budou vytvářet během prvního dne finále.

Kde se dozvím víc informací?

Vše podstatné je na našem webu www.prezentiada.cz.

Máme také Facebook www.facebook.com/prezentiada a instagram www.instagram.com/prezentiada. Pokud náhodou nenajdete, co hledáte, můžete kontaktovat našeho koordinátora projektu nebo vedoucího PR a marketingu: